Site Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Site Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. No: 61 Ofis: 3 Kadıköy/İstanbul” adresinde mukim 3400916 Numaralı Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesini haiz DC HALKLA İLİŞKİLER MEDYA İLETİŞİM DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) ile alan adı Şirkete ait olan www.gayrimenko.com sitesine üye olacak kişi (“Üye”) arasında akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üye, www.gayrimenko.com internet sitesine üye olurken işbu Üyelik Sözleşmesi ve ayrılmaz parçası olan ekleri ile birlikte www.gayrimenko.com internet sitesinde yer alan kullanım koşulları ve kurallara işbu Üyelik Sözleşmesi vasıtası ile onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Dolayısıyla Üyeler, Üyelik Sözleşmesinin kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu Üyelik Sözleşmesi ve eklerine uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. TANIMLAR

Açık Artırma: Taşınmaza ilişkin olarak, Katılımcı ile Satıcı arasında ileride gerçekleştirilmesi öngörülen taşınmaz satış sözleşmesinde ait bedel unsurunun belirlenmesi maksadıyla uygulanan her bir İlan için Tekliflerin toplandığı, detayların ve Tekliflerin ilgili İlanda belirtildiği sistemi,

Bölgesel Çözüm Ortağı: Şirketin yükümlülüklerini yerine getirirken destek aldığı, farklı bölgelerde yer alabilen ve Taşınmaz Ticareti Aracılık belgesini haiz üçüncü kişileri,

Çağrı Merkezi: Üyelerin Teklif vermeden önce veya Teklif verdikten sonra telefon, e-posta veya Site vasıtasıyla iletişime geçebilecekleri ve bilgi alabilecekleri bir çağrı merkezini,

Hizmet Bedeli: Açık Artırma veya Teklif verme sürecinde Taşınmaz için Teklif vermek isteyen Üyenin Şirket tarafından sağlanan hizmetlere istinaden ödeyecek olduğu ve işbu Üyelik Sözleşmesinde oranı açıkça düzenlenmiş olan bedeli,

İlan: Satıcılar tarafından sağlanan bilgiler ışığında Şirket tarafından Site üzerinden yayımlanan Açık Artırma veya Teklif Toplamaya konu Taşınmaza ilişkin detayların görüntülenebildiği içerikleri,

Katılım Koşulları: Taşınmaza ilişkin İlan içerisinde yer alabilen, içerik ve detayları doğrudan Satıcı tarafından belirlenecek olan Açık Artırmaya veyahut Teklif Toplamaya ilişkin detayları içeren bilgiler bütünü,

Katılımcı: İşbu Üyelik Sözleşmede belirtildiği üzere, Açık Artırmaya yahut Teklif Toplamaya Teklif sunmak suretiyle katılan Üyeyi,

Kazanan Katılımcı: İlana ilişkin olarak Açık Artırma ya da Teklif Toplama sonucunda en yüksek teklifi veren Üyeyi,

Mücbir Sebep: Salgın hastalık, doğal afet, isyan, savaş, siyasi karışıklık, darbe, grev, terör, telekomünikasyon ve internet altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil olmak üzere ama bunlarla sınırlı olmaksızın, ilgili Tarafın makul kontrolü haricinde ve Tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve/veya kaçınılamayacak olayları,

Satıcı: Açık Artırma veya Teklif Toplama suretiyle ileride Taşınmazını satma maksadı ile gerçekleştirmeyi öngördüğü taşınmaz satış sözleşmesinin bedel unsurunu belirlemek amacıyla Şirkete yetki veren gerçek veya tüzel kişiyi,

Sosyal Medya: Üyenin siteye giriş yapmak maksadıyla kullanmış olduğu herhangi bir sosyal medya platformunu,

Site: www.gayrimenko.com alan adıyla hizmet vermekte olan internet sitesini,

Taşınmaz: Site üzerinde Açık Artırma veyahut Teklif Toplama suretiyle ileride gerçekleştirilmesi öngörülen satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlendiği taşınmazı,

Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesi: Satıcı ile Şirket arasında satışı planlanan Taşınmazlar özelinde imzalanacak olan (i) Satıcı ile Şirketin hak ve yükümlülüklerinin ve (ii) Taşınmaza ait bilgilerin yer alacağı sözleşmeyi,

Teklif: Açık Artırma ya da Teklif Toplama sırasında Katılımcı tarafından Katılımcı ile Satıcı arasında ileride gerçekleşmesi öngörülen taşınmaz satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi maksadıyla verilen beher bedel önerisini,

Teklif Toplama: Taşınmaza ilişkin olarak Katılımcı ile Satıcı arasında ileride gerçekleşmesi öngörülen satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi maksadıyla uygulanan her bir İlan özelinde bedelin kapalı tekliflerin verilmesi ile belirlenmesine imkân tanınan; verilen Tekliflerin yalızca Teklifi veren Katılımcı, Şirket ve Alıcı arasında paylaşıldığı ve diğer katılımcılar ile paylaşılmadığı sistemi,

Üye: Üye, Katılımcı veya Satıcı sıfatı ile Sitede sağlanmakta olan hizmetlerden faydalanmak üzere işbu Üyelik Sözleşmesini elektronik olarak verdiği onay ile birlikte akdetmiş olan gerçek veyahut tüzel kişiyi ifade eder.

3. SİTENİN AMACI, ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Üyelik Sözleşmesinin konusu, Sitede sunulan hizmetlerin kapsamının belirlenmesi, Üyenin bu hizmetlerden yararlanma şartları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Buna göre Sitenin amacı,

3.2.1. Sitede yer alan İlanlar arasından ilgili İlanlara ilişkin bilgilendirmenin yapılmasının sağlanması,

3.2.2. Taşınmaz sahibi Satıcıların ileride satmayı öngördükleri Taşınmazları ile ilgili bilgileri Şirket aracılığıyla yayımlayabilecekleri bir platform sağlanması,

3.2.3. Satıcıların muhtemel alıcılar ile aynı platform etrafında toplanmasının sağlanması,

3.2.4. Satıcı ve Katılımcıların kendi aralarında ileride gerçekleştirebilecekleri taşınmaz satış sözleşmesi için fiyat ve satış koşulları hakkında karşılıklı bilgilendirmede ve değerlendirmelerde bulunabilmesinin sağlanması,

3.2.5. Üyeler de dâhil olmak üzere Siteyi ziyaret eden tüm kullanıcılar için Taşınmaz satışları hakkında bilgilendirme ve karşılıklı iletişim imkânları sunulabilmesini ve bu kapsamda çeşitli katma değer içeren hizmetlerin sunulabilmesini sağlamaktır.

3.3. Yukarıda bahsi geçen amaçlar dâhilinde Site, İlana konu Taşınmaza ilişkin ileride gerçekleşmesi öngörülen taşınmaz satış sözleşmesinde uygulanacak bedelin Sitenin sunmuş olduğu Açık Artırma ve Teklif Toplama yöntemleri ile belirlenmesi için bir platform sağlamaktadır. Sitenin sağlamış oluğu hizmet, Açık Artırma ve Teklif Toplama süreçleri neticesinde kazanan Katılımcının belirlenmesinden ibarettir.

3.4. Sitede yer alan İlanlar veya bu İlanlar üzerinden gerçekleştirilen hiçbir işlem, herhangi bir şekilde taşınmaz satışı veya satış vaadi niteliği taşımamakta ve Taşınmazların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı sonucunu doğurmamaktadır. Bu İlanlar veya bu İlanlar üzerinden gerçekleştirilen işlemler, yalnızca Tarafların Taşınmazlara ilişkin olarak ileride gerçekleştirilmesi öngörülen taşınmaz satış sözleşmesinde ait bedel unsurunun belirlenmesi maksadıyla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunması ve bunun için iletişim olanağı sağlanması ile sınırlıdır. Ek olarak Satıcı, bu süreçler sonucunda belirlenen bedel ile bağlı değildir.

4. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, Sitede belirtilen kurallara, beyanlara, hâlihazırda yürürlükte olan ve işbu Üyelik Sözleşmesi akdedildikten sonra yürürlüğe girecek tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Üyelik Sözleşmesinde yer alan hükümler ile Sitede mevcut olan tüm kurallar ile şartları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik Sözleşmesinin şartlarına ilişkin olarak herhangi bir konuda bilgi almak ve fikir teatisinde bulunmak isteyen Üyeler, Sitede yer alan Şirket iletişim bilgilerinden yararlanarak Şirket ile iletişime geçebileceklerdir.

4.2. Siteye üyelik, Sitede bulunan üyelik formunda talep edilen bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması ve/veya Üyenin onayı akabinde Sosyal Medya hesabı üzerinden giriş yapması ve ardından işbu Üyelik Sözleşmesinin kabul edilmesi ile birlikte başlamaktadır. Üye, Siteye Sosyal Medya hesabı üzerinden giriş sağlaması hâlinde, Şirkete işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen hizmetler çerçevesinde Sosyal Medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Üyelik, Sosyal Medya hesabı üzerinden veya Şirket tarafından işbu Üyelik Sözleşmesinde belirlenen diğer yöntemler ile gerçekleştirilebileceği gibi, e-posta adresi ve cep telefonu numarasının Sitede gösterildiği şekilde sağlanması ile de gerçekleştirilebilecektir.

4.3. Üyenin Açık Artırma veya Teklif Toplama süreçlerine katılmak istemesi durumunda, ilgili banka ile doğrulama yapılabilmesi amacıyla, kendisinden T.C. Kimlik numarası gibi ilave bilgiler talep edilebilecektir. Söz konusu bilgilerin doğru bir şekilde sağlanmasının ardından Üye Katılımcı sıfatını kazanabilecek ve Teklif verme yoluyla Açık Artırma veya Teklif Toplama süreçlerine dâhil olabilecektir. Aksi takdirde Üye, Açık Artırma veya Teklif Toplama süreçlerine katılım sağlayamayacaktır.

4.4. Üye, Siteye giriş yapmak suretiyle Sitenin sağlamış olduğu hizmetlerin kullanımına imkân veren Sosyal Medya hesap bilgileri, üyeliği için belirlenmiş olan kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden tek başına sorumludur. Üyeye ait Sosyal Medya hesabı, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem doğrudan Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir. Üye, Siteye giriş yapmak için kullanılabilecek olan herhangi bir bilginin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, bilgilerin kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üyenin ve/veya diğer üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. Üye, Siteye giriş yapmak amacıyla kullanmış olduğu Sosyal Medya hesap bilgilerini, üyeliği için belirlenmiş olan kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşul altında bir başka bir kullanıcıya devredemez veya bunların üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Her bir gerçek ya da tüzel kişi yalnızca tek bir üyelik oluşturabilecek olup, Üyenin aynı isim veya başka isimler altında birden fazla hesap açması hâlinde, Üyenin hesaplarının tamamı ya da bir kısmı Üye tarafından Sitede yer alan tüm İlan içeriği ile birlikte Şirket tarafından kaldırılabilecektir.

4.6. Üye, Site kapsamında yaptığı aramaları ve İlanları kaydedebilecek veya takip edebilecek, Sitede yer alan içerikler ile ilgili güncel bilgi gönderimlerini alabilecek, Çağrı Merkezine ulaşarak Site ve İlanlar hakkında bilgi edinebilecek, Çağrı Merkezi vasıtasıyla Taşınmazı görmek için randevu oluşturabilecek ve Şirketin imkân tanıdığı sair işlemleri gerçekleştirebilecektir. Üye ayrıca, Açık Artırma sürecinde diğer Katılımcılar tarafından verilen teklifleri İlan üzerinden görüntüleyebilecek olup, Teklif Toplama sürecinde verilen Teklifler yalnızca Şirket ve Satıcı tarafından görüntülenebilecektir.

4.7. Sitede yayımlanan herhangi bir İlana ilişkin Üye veya Katılımcı, Sitenin bilgisi dışında doğrudan Satıcı ile irtibata geçmeyeceğini, bu doğrultuda Sitede Satıcı tarafından yayımlanan herhangi bir İlanın satın alma işlemini doğrudan Satıcı veya sair üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, Site üzerinden Açık Artırma veyahut Teklif Verme yolu ile vermiş olduğu Teklif ile bağlı olup, gerek İlan koşulları gerekse fiyat teklifine ilişkin haricen bir pazarlık yapılmayacaktır. Üyenin işbu madde hükümlerine ve genel olarak Üyelik Sözleşmesine aykırı davranması halinde Şirket, Madde 10’da belirtilen Hizmet Bedeline hak kazanacaktır.

4.8. Taşınmaz satın almak isteyen Üye, Site kapsamında yaptığı aramaları ve İlanları kaydedebilecek veya takip edebilecek, Sitede yer alan içerikler ile ilgili güncel bilgi gönderimlerini alabilecek, Çağrı Merkezine ulaşarak Site ve İlanlar hakkında bilgi edinebilecek, Çağrı Merkezi vasıtasıyla Taşınmazı görmek için randevu oluşturabilecek ve Şirketin imkân tanıdığı sair işlemleri gerçekleştirebilecektir. Üye ayrıca, Açık Artırma sürecinde diğer Katılımcılar tarafından verilen teklifleri İlan üzerinden görüntüleyebilecek olup, Teklif Toplama sürecinde verilen Teklifler yalnızca Şirket ve Satıcı tarafından görüntülenebilecektir.

4.9. Sitede yayımlanan herhangi bir İlana ilişkin taşınmaz satın almak isteyen Üye veya Katılımcı, Sitenin bilgisi dışında doğrudan Satıcı ile irtibata geçmeyeceğini, bu doğrultuda Sitede Satıcı tarafından yayımlanan herhangi bir İlanın satın alma işlemini doğrudan Satıcı veya sair üçüncü kişiler üzerinden gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, Site üzerinden Açık Artırma veyahut Teklif Verme yolu ile vermiş olduğu Teklif ile bağlı olup, gerek İlan koşulları gerekse fiyat teklifine ilişkin haricen bir pazarlık yapılmayacaktır. Taşınmaz satın almak isteyen Üyenin işbu madde hükümlerine ve genel olarak Üyelik Sözleşmesine aykırı davranması halinde Şirket, Madde 10’da belirtilen Hizmet Bedeline hak kazanacaktır.

4.10. Üyeler yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye, Site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemlerle ile gerekse de başka yollarla Şirketin ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynî veya şahsî haklarını ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyenin Site üzerinde işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine aykırı bir biçimde veya hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği işlemler neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya muhtemel olarak ileride uğrayabilecekleri zararlardan ötürü Şirket doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.11. Üye, Sitede oluşturmuş olduğu kullanıcı hesabında yer alan veya Siteye kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu bilgilerin ve içeriklerin üçüncü kişileri ya da Üyeleri yanıltıcı nitelikte olmadığını, Sitede sunulan hizmetler dâhilinde diğer taraflarla gerçekleştireceği etkileşimlerin ve Sitede paylaşacağı yorumların Üyeleri, Siteyi veya Şirketi karalayıcı, kötüleyici, itibarlarını zedeleyici nitelikte olmayacağını ve bunlara ek olarak gerçekleştirecek olduğu etkileşimlerin ve Sitede paylaştığı yorumların hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu içeriklerin üçüncü kişilerin fikrî mülkiyet hakları ile kişilik hakları da dâhil olmak üzere herhangi üçüncü kişiler nezdinde bir hak ihlaline sebebiyet vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.12. Taşınmazını satmak isteyen Üye tarafından Şirket ile Sitede paylaşması amacıyla paylaşılmış olan İlan içeriklerini işbu Üyelik Sözleşmesi ile Sitede yer alan diğer koşullara aykırılık teşkil etmesi hâlinde Şirket, içerikleri Siteden kaldırma hakkını mahfuz tutmaktadır. Üyenin Siteden faydalanma imkânı, Üye tarafından paylaşılan bu tür içerikler nedeniyle kısmen veya tamamen süreli veya süresiz bir biçimde askıya alınabilecektir.

4.13. Sitenin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idarî ve cezaî sorumluluk Üyeye aittir. Şirket, Üyenin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Üyelik Sözleşmesine ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya muhtemel olarak ileride uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Şirket, üçüncü kişilerden bu kapsamda kendisine yöneltilecek her türlü talebi ve Üyenin işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan bir nedenden ötürü Şirketin uğradığı veya muhtemel olarak ileride uğrayabileceği zararları Üyeye rücu edebilecektir.

4.14. Şirket, Üyelerine Sitede yer alan İlanlar ve Site ara yüzü ile ilgili olarak Üyelerin sadece ilgili İlanların içeriklerini öğrenme amacıyla İlanları görüntülemesine ve Site ara yüzünü kullanmalarına izin vermektedir. Üyenin işbu Üyelik Sözleşmesinde öngörülen amaçlar dışında farklı bir amaçla Sitenin veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda İlana veya bütününe yönelik olarak tüm İlanlara ulaşmaya çalışması, İlanları kopyalaması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayımlaması, derlemesi, işlemesi de dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen sonuçları doğuran hiçbir icraata Şirket tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir.

4.15. Şirketin Site üzerinden sağlamış olduğu hizmetlerin çeşitlendirilmesi, iyileştirilmesi veya değiştirilmesine yönelik olarak Şirkete Üye tarafından herhangi bir şekilde iş modeli, İlan, Taşınmaz vs. önerisi yapılması veya öneri niteliğinde kabul edilebilecek bilgilendirmenin gerçekleştirilmesi hâlinde, bu önerilere ilişkin her türlü hak Şirkete ait olacak olup, Üye tarafından bu önerilerin kısmen veyahut tamamen hayata geçirilmesi hâlinde veya hayata geçirilmemesi ile ilgili olarak Şirkete yönelik herhangi bir hak, menfaat, imtiyaz ücreti vb. bir talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

5. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı konumundaki Üye, üyelik tesisi veya Taşınmazına ilişkin Şirket tarafından Sitede İlan verilmesi sırasında Taşınmaza ilişkin olarak her türlü bilgi ve belgenin kendisinden talep edilebileceğini, bu bilgi ve belgeleri Şirkete sağlamakla yükümlü olacağını ve sağlamaması halinde Taşınmaz İlanının yayımlanmayabileceğini veya yayımlanmış olan İlanının Siteden geçici veya kalıcı bir şekilde kaldırılabileceğini anladığını kabul eder. Şirket, söz konusu bilgi ve belgeleri (görseller de bu kapsamda değerlendirilmektedir), Site amaçları doğrultusunda Site üzerinden yayımlama ve buna ek olarak reklam ve sair pazarlama materyallerinde kullanma hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir şüpheye yer vermemek adına, Şirketin, Site üzerinden satışa çıkarılacak taşınmazlara dair Satıcı tarafından sağlanan bilgileri herhangi bir şekilde inceleme veya doğrulama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcı tarafından sağlanan bilgilerin herhangi bir şekilde eksik veya hatalı olması ve bu doğrultuda üçüncü kişilerin Şirkete karşı hak iddiasında bulunması hâlinde, Satıcı Şirketin ilgili tutarları kendisine rücu edebileceğini kabul eder.

5.2. Satıcı, İlana konu Taşınmaza ilişkin satış hakkına tek başına sahip olduğunu veya Taşınmazı Sitede yayımlatmak ve/veya satış işlemlerini gerçekleştirmek için hak sahiplerinden gerekli yetkilendirmeleri almış olduğunu, bunu ispat etmek amacıyla satış işlemlerini gerçekleştirmesi için gerekli olan vekâletname kopyalarını Şirkete sunacağını, gerek Açık Artırma ile Talep Toplama süreçlerinin düzenlenmesi ve bu süreçlerle ilgili bilgi ve belgelerin sunulması, gerekse müteakip satışın gerçekleştirilmesinin herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir aynî hakkına ve diğer haklarını ihlal eder nitelik taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Satıcı Taşınmazı süreli olarak veya süresiz bir biçimde satıştan geri çekme hakkını haizdir.

5.4. Satıcı, herhangi bir şekilde devlet ihale mevzuatına tabi değildir.

5.5. Satıcının üyelik başvurusunun ardından, Taşınmazının Site üzerinden İlan edilebilmesi için Şirket ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Sonrasında Şirket ile yapacağı Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesini imzalanması ile birlikte Sitede Taşınmazlarına ait ilan verilebilecektir. Taşınmaza ait anahtarların teslimi, Katılımcı ile iletişim kurması, Taşınmaza ait borçların ödenmesi, Taşınmazın pazarlanması ve sair hususlar Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesi kapsamında kararlaştırılacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesi hükümlerinin çelişmesi halinde Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesi Hükümleri uygulanacaktır.

5.6. Satıcı, Şirket tarafından Kazanan Katılımcının iletişim bilgilerinin paylaşıldığı haller saklı kalmak şartıyla, taşınmazı satın almak isteyen bir Üye veya Katılımcı ile Taşınmazın satışı amacıyla birbirleriyle doğrudan iletişim kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Şirket ile Satıcı arasında her bir Taşınmaz özelinde akdedilen Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe Şirket, Satıcı tarafından yayımlanması talep edilen Taşınmaza ilişkin pazarlama faaliyetlerinde, ilgili Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde belirlenen süre boyunca ve her halükarda ilgili İlan yayında olduğu müddetçe münferiden ve münhasıran tek yetkili olacaktır. Satıcı, söz konusu süre içerisinde bizzat veya üçüncü kişiler aracılığı ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili Taşınmazın pazarlama ve satışını gerçekleştirmeyeceğini kabul ve beyan eder.

6. ŞİRKETİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Şirketin herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir şekilde önceden bilgilendirmede bulunmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesini, eklerini ve Site üzerinden yayımladığı diğer tüm koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavelerde bulunma veya yenileme ve Siteyi yeniden organize etme, konu, kapsam, içeriğini değiştirme ve ek olarak yayını durdurma hakkı mahfuzdur. Şirket tarafından Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Sitede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup, Sitenin kullanılması ile Üyenin güncel koşulları kabul etmiş olduğu addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli olarak takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır. Bu hususlara ilişkin olarak herhangi bir konuda bilgi almak ve fikir teatisinde bulunmak isteyen Üyeler, Sitede yer alan Şirket iletişim bilgilerinden yararlanarak Şirket ile her zaman iletişime geçebilirler.

6.2. Sitede bulunan yazılım, görsel ve tasarımlar ile yazılar, logolar ve grafiklere ilişkin her türlü hak Şirkete aittir. Sitenin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Siteden amacına uygun olarak faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyelerin (i) Sitenin güvenliğini tehdit edebilecek, Siteye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyelerin Siteden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Siteye yukarıda sayılan hâllere sebebiyet verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, (iii) Sitede yayımlanmış ve/veya Üyeler tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir biçimde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemelerde bulunması, (iv) Sitenin genel güvenliğini tehdit niteliğindeki ve/veya Site, Şirket ve diğer Üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, (v) Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucunun çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, (vi) Siteye saldırılar düzenlenmesi, Sitenin meşgul edilmesi veya burada sayılmamış olsa dahi Siteye farklı yollarla müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

6.3. Üye tarafından Siteye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Sitede yayımlanmış olan Gizlilik Politikası dâhilinde düzenlenmekte olup, Şirket Üye bilgilerini işbu Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasında belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye, kişisel verileri dâhil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması hâlinde ve yalnız bu amaç ile kısıtlı olmak üzere Şirketin alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğinin bilincindedir. Sitede toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasında belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla makul bir süre saklanacak ve bu bilgilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket ayrıca, Üye tarafından verilen bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca Üye tarafından onay verilmiş olması şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye ayrıca geçmiş satışlara ilişkin Teklif ve sair bilgilerin Üye ismi gösterilmeksizin Site üzerinden yayımlanabileceğini kabul eder.

6.4. Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirketin bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüt altına girdiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Sitenin kullanımına ilişkin doğabilecek riskler, doğrudan Üyelere aittir.

6.5. İlanlarda yer alan bilgiler Taşınmaz ile ilgili temel özelliklerin tanıtımına yönelik olup, ön bilgi niteliği taşımaktadır, Şirket tarafından verilmiş herhangi bir taahhüt içermemektedir ve mevcut durum ile arasında birtakım farklılıklar olabilir. Taşınmaz, mevcut hukukî ve fiilî durumu (elektrik, su, doğalgaz abonelik durumu, aidat ve prim ödemeleri, lojman olarak tahsis, kiracı, işgal, hasar, tapu kaydı, hisse, alan, imar durumu, iskân, sit, vefa hakkı, şüf’a hakkı, bilumum şerhler ve takyidat oluşturabilecek hâller vb. durumlar) ile önceden görülüp, ilgili belediye, tapu dairesi vb. ilgili resmi dairelerce gerekli araştırmaların yapılması doğrudan Katılımcıların sorumluluğundadır.

7. AÇIK ARTIRMALARA İLİŞKİN KOŞULLAR

7.1. Üye, Şirket tarafından Sitede İlan oluşturulması suretiyle herhangi bir taşınmazını satmak istemesi halinde Çağrı Merkezi vasıtasıyla Şirket ile iletişime geçecektir. Görüşmenin ardından taşınmazını satmak isteyen Üyenin, Şirket ile Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesini müzakere etmesi ve onaylaması gerekmektedir. Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde taşınmazını satmak isteyen Üyenin ve Şirketin Taşınmaza ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenlenmekle birlikte, Taşınmaza ait detaylı bilgiler yer alacaktır. Taşınmazını satmak isteyen Üye, Taşınmaza ilişkin ileride gerçekleşmesi öngörülen satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi yöntemi olarak Açık Artırma yönteminin uygulanmasını Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde talep eder. Şirketin yapacağı değerlendirmenin ardından Taşınmazın Açık Artırma sürecini başlatacak olan İlan, Şirket tarafından oluşturulabilecektir. Açık Artırma sürecinde başlangıç bedeli taşınmazını satmak isteyen Üye tarafından belirlenecek olup, bu satış bedelinin hesaplanmasında nelerin göz önünde bulundurulacağı ve ne gibi hallerde değiştirilebileceği hususu Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde kararlaştırılacaktır.

7.2. Taşınmazını satmak isteyen Üye, İlanın oluşturulması amacıyla Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde belirtilmiş olmasına bakılmaksızın Şirket tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi Şirkete sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Taşınmaz satın almak isteyen Üye, Katılımcı sıfatıyla bir Açık Artırmaya katılabilmesi için ilgili Açık Artırmaya ilişkin Katılım Koşullarını, sair bilgileri ve varsa diğer dokümanları okuyacak ve Açık Artırmaya teklif vermesiyle birlikte tüm koşulları onaylamış olduğu kabul edilecektir. Bunun yanı sıra Katılımcı sıfatına sahip olmak isteyen Üye, Açık Artırmaya katılımına ilişkin Şirket tarafından belirlenen Hizmet Bedelinin Şirkete ödenmesi için Şirketle Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedecek ve Madde 10’da belirtilen şekilde Hizmet Bedeli ödemesini gerçekleştirecektir.

7.4. Şirket tarafından belirlenecek olan Açık Artırmaya ilişkin Katılım Koşulları Satıcı tarafından onaylanacak olmakla birlikte her bir İlan için farklı Katılım Koşulları öngörülebilecektir. Katılımcının Açık Artırmaya katılması ile birlikte ilgili İlan içinde yayımlanan Katılım Koşulları, işbu Üyelik Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası haline gelecektir.

7.5. Açık Artırmanın başlangıç tarihi ve süresi Şirket tarafından İlanda belirtilecek olup, Satıcı bu süre sonunda Kazanan Katılımcıya ilişkin onayını Şirkete Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde öngörülen şekilde bildirecektir. Şirket Açık Artırmanın sonuçlanması akabinde Satıcı tarafından onaylanan Kazanan Katılımcı ve Satıcıya birbirlerinin iletişim bilgilerini, Katılım Koşullarını ve Açık Artıma bilgilerini iletecektir. Taşınmaz satın almak isteyen Üye, bu kapsamda bilgilerinin paylaşımının gerekli olduğu hususunda bilgilendirilmiştir. Talep edilmesi hâlinde Kazanan Katılımcı, Şirket ve/veya Satıcı tarafından istenen her türlü ek, belge ve dokümanı imzalayarak Şirkete ve/veya Satıcıya iletmekle yükümlüdür.

8. TEKLİF TOPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

8.1. Üye, Şirket tarafından Sitede İlan oluşturulması suretiyle herhangi bir taşınmazını satmak istemesi halinde Çağrı Merkezi vasıtasıyla Şirket ile iletişime geçmelidir. Görüşmenin ardından taşınmazını satmak isteyen Üye, Şirket ile Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesini müzakere etmesi ve onaylaması gerekmektedir. Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde taşınmazını satmak isteyen Üyenin ve Şirketin Taşınmaza ilişkin hak ve yükümlülükleri ile birlikte, Taşınmazına ait detaylı bilgiler yer alacaktır. Taşınmazını satmak isteyen Üye, Taşınmaza ilişkin ileride gerçekleşmesi öngörülen satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi yöntemi olarak Teklif Toplama yönteminin uygulanmasını Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde talep eder. Şirketin yapacağı değerlendirmenin ardından Taşınmazın Teklif Toplama sürecini başlatacak olan İlan, Şirket tarafından oluşturulabilecektir. Teklif Toplama sürecinde başlangıç bedeli taşınmazını satmak isteyen Üye tarafından belirlenecek olup, bu satış bedelinin hesaplanmasında nelerin göz önünde bulundurulacağı ve ne gibi hallerde değiştirilebileceği hususu Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde kararlaştırılacaktır.

8.2. Taşınmazını satmak isteyen Üye, İlanın oluşturulması amacıyla Taşınmaz Satış Hizmet Sözleşmesinde belirtilmiş olmasına bakılmaksızın Şirket tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi Şirkete sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Taşınmaz satın almak isteyen Üye, Katılımcı sıfatıyla Teklif Toplama sürecinde Teklif verebilmesi için ilgili sürece ilişkin Katılım Koşullarını, sair bilgileri ve varsa diğer dokümanları okuyacak ve Teklif Toplama kapsamında ilgili Taşınmaza Teklif vermesiyle birlikte tüm koşulları onaylamış kabul edilecektir. Bunun yanı sıra Katılımcı sıfatına sahip olmak isteyen Üye, Teklif Toplama sürecine ilişkin Şirket tarafından belirlenen Hizmet Bedelinin Şirkete ödenmesi için Şirketle Mesafeli Satış Sözleşmesi akdedecek ve Madde 10’da belirtilen şekilde Hizmet Bedeli ödemesini gerçekleştirecektir.

8.4. Şirket tarafından belirlenecek olan Teklif Toplamaya ilişkin Katılım Koşulları Satıcılar tarafından onaylanacak olmakla birlikte her bir İlan için farklı Katılım Koşulları öngörülebilecektir. Katılımcının Teklif Toplama kapsamında ilgili Taşınmaza ilişkin teklif vermesi ile birlikte ilgili İlan içinde yayımlanan Katılım Koşulları işbu Üyelik Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası haline gelecektir.

Şirket Teklif Toplamanın sonuçlanması akabinde, Satıcı tarafından onaylanan Kazanan Katılımcı ve Satıcıya birbirlerinin iletişim bilgilerini, Katılım Koşullarını ve Teklif Toplama bilgilerini iletecektir. Taşınmaz satın almak isteyen Üye, bu kapsamda bilgilerinin paylaşımının gerekli olduğu hususunda bilgilendirilmiştir. Talep edilmesi hâlinde Kazanan Katılımcı, Şirket ve/veya Satıcı tarafından istenen her türlü ek, belge ve dokümanı imzalayarak Şirkete ve/veya Satıcıya iletmekle yükümlüdür.

9. SATIŞ SÜRECİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

9.1. Şirket, Taşınmaz satışının gerçekleşmesine ilişkin herhangi bir taahhüt altına girmediği gibi Taşınmaz satışının gerçekleşip gerçekleşmemesi ile işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hizmetler bakımından bağlı değildir. Dolayısıyla Şirket, Açık Artıma veya Teklif Toplama sürecinin bitimi ve Kazanan Katılımcının belirlenmesi ile birlikte Hizmet Bedeline hak kazanacaktır. Hizmet Bedeli, her bir Katılımcının Açık Artırma veya Teklif Verme kapsamında sunacak olduğu Teklifin geçerli sayılabilmesi için bu süreçlerden önce Madde 10’da belirtilen yollar ile alınacaktır. Kazanan Katılımcının Şirket tarafından öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen Taşınmaz satış işleminin Satıcıdan kaynaklanan nedenlerle gerçekleştirilememesi durumunda, Şirket Hizmet Bedeline bu durumdan bağımsız olarak hak kazanmış olacaktır ve bu nedenle Kazanan Katılımcıdan alınan Hizmet Bedeli kendisine iade edilmeyecektir.

9.2. Kazanan Katılımcının işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtildiği üzere, Satıcı ile irtibata geçmemesi, işbu Üyelik Sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmediğinin Satıcı tarafından Şirkete bildirilmesi veya Satıcının talep etmesi durumunda, Taşınmaza ilişkin yeni bir Açık Artırma veya Teklif Toplama süreci başlatılacaktır. Katılımcı, bu hâlde Satıcının diğer bir Katılımcı ile satış görüşmelerinde bulunabileceğini, bu kapsamda Katılımcı Şirketten veya Satıcıdan herhangi bir hak kaybı ve sözde zararının tazmini talebinde bulunmayacağını ve Satıcı ile ilgili Taşınmazın satışına ilişkin sürdürmüş olduğu görüşmeleri sonlandıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirketin bu madde kapsamında Satıcı tarafından yapılan bildirimlerin doğruluğunu sorgulama yükümlülüğü bulunmamakla birlikte Satıcı tarafından kendisine bildirim yapılması hâlinde ayrıca bir araştırmaya gerek bulunmaksızın bu maddede öngörülen Açık Artırma veya Teklif Toplama özelinde belirtilen süreç işletilecektir.

9.3. Şirketin, Satıcı tarafından Taşınmaz satışının onaylandığını Kazanan Katılımcıya bildirmesinin ardından, Kazanan Katılımcının satış bedelini Satıcının belirleyeceği banka hesabına yatırması veya kredi ön onayı almasını müteakip [●] iş günü içerisinde Şirkete bildirmelidir. Gerekli belgelerin Şirket tarafından Satıcıya gönderilmesini takip eden 30 gün içerisinde Satıcı, Kazanan Katılımcı lehine tapu devrini gerçekleştirecektir.

9.4. Açık Artırma veya Teklif Toplama işlemi, Katılımcı ve/veya Kazanan Katılımcı ile Satıcı arasında herhangi bir şekilde taşınmaz satışı veya taşınmaz satış vaadi ilişkisi kurmamaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında sağlanan hizmetler, ileride Kazanan Katılımcı ve Satıcı arasında gerçekleştirilmesi öngörülen taşınmaz satış sözleşmesine ilişkin şartların ve sözleşmeye ait bedel unsurunun görüşülmesi için Katılımcılar arasında rekabetçi bir ortamın sağlanarak iletişim imkânının sunulması ile sınırlı olup, Hizmet Bedeli de söz konusu hizmetlerin sağlanması sebebiyle alınmaktadır. Bu doğrultuda Şirket, Satıcı ve Kazanan Katılımcı (veya diğer Katılımcılar) arasında gerçekleşebilecek taşınmaz satış sözleşmesi veya taşınmaz satış vaadi sözleşmesine ilişkin görüşmeler ve işlemlerinin tarafı olmayıp, bu işlemlerin gerçekleştirilmesine ilişkin herhangi bir taahhüdü ve bu kapsamda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

9.5. Kazanan Katılımcı Şirket tarafından öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde Şirket, kendi takdirine bağlı olarak Katılımcının üyeliğini askıya alabilecek veya sona erdirebilecek ve/veya diğer Tekliflerini Siteden kaldırabilecektir.

9.6. Katılımcılar, katılım gösterdikleri Açık Artırma veya Teklif Toplama kapsamı ile ilgili olarak Şirkete sundukları bilgilerin ilgili Satıcı ile paylaşılması gerektiği hususunda bilgilendirilmiştir. Açık Artırma veya Teklif Toplama sonucundaki satışlarda, Satıcı dilediği kişi ile dilediği bedelde taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecektir.

9.7. Satıcı, Taşınmaza ait tapunun devir ve tescil işlemlerini gerçekleşmeden önceki herhangi bir aşamada (tahsil edilen taşınmaz satış bedelinin faizsiz iadesini yapmak kaydıyla) taşınmaz satışını dilediği zaman iptal etmekte, geçersiz saymakta ya da Açık Artırma veya Teklif Toplama sürecinin tekrarını ve/veya koşullarının değiştirilmesini istemekte serbesttir.

9.8. Katılımcı satışa konu Taşınmaza ilişkin DASK primleri ve emlak vergilerinin, satış gününe kadar Taşınmaz Sahibi tarafından üstlenildiği, satışının gerçekleşmesi sonrasında ise kendisi tarafından ödeneceğini, Taşınmaza ilişkin gerçek satış değeri üzerinden hesaplanmak (ancak rayiç değer satış değerinden yüksekse rayiç değer üzerinden ödenmek) kaydı ile tüm taşınmaz alım – satım tapu harcı ve döner sermaye bedellerinin kendisi tarafından tek taraflı ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Açık Artırma ve Teklif Toplamaya başlangıç bedelinin Satıcı tarafından belirlenmesi sırasında bu hususlar göz önünde tutulmuştur.

10. HİZMET BEDELİ VE ÖDENMESİ

10.1. Hizmet Bedeli Taşınmaza ilişkin olarak gerçekleştirilmesi öngörülen satış sözleşmesine ait bedel unsurunun %4’ü artı KDV’si kadardır. Katılımcı tarafından aynı Taşınmaza ilişkin birden çok kez teklif verilmesi hâlinde, her bir Teklif için Teklif verme aşamasında Hizmet Bedeli alınmayacaktır. Açık Artırma veya Teklif Toplama süreci tamamlandığında, Katılımcının birden çok kez Teklif vermiş ve kazanmış olması hâlinde, Şirkete ödemesi gereken Hizmet Bedeli Taşınmaza ilişkin olarak gerçekleştirilmesi öngörülen satış sözleşmesine ait bedel unsurunun %4’ü artı KDV’si kadar olacaktır. Bu tutardan Katılımcının ilk Teklifi kapsamında ödemiş olduğu Hizmet Bedeli mahsup edilecek olup, aradaki fark Şirkete kredi kartı ya da havale yöntemi ile Kazanan Katılımcı tarafından ödenecektir.

10.2. Teklifin geçerlilik kazanabilmesi için ödenen Hizmet Bedelinin,

10.2.1. Şirketin belirteceği banka hesabına yatırılması ve ilgili dokümanların Şirkete ulaşması veya

10.2.2. Şirketten bağımsız ödeme hizmetleri sağlayıcıları vasıtasıyla Katılımcıların kredi kartlarından provizyon alınması veya

10.2.3. Katılımcının ilgili Taşınmaza ilişkin banka hesaplarından biri üzerinde blokaj tesis edilmesi

suretiyle alınacak olup, Hizmet Bedelinin tahsilatının yapılması ile birlikte Katılımcının vermek istediği Teklif geçerli hale gelecektir.

10.3. Katılımcının vermiş olduğu Teklifin geçilmesi sebebi ile Açık Artırmayı veyahut Teklif Toplamayı kazanamaması hâlinde, işbu maddede öngörülen yollardan biri ile alınan Hizmet Bedeli Katılımcıya iade edilir. Hizmet Bedelinin iadesinin gerçekleştirilmesi,

10.3.1. Şirketin belirleyeceği banka hesabına gönderilmiş Hizmet Bedelinin Katılımcının ilgili hesabına geri gönderilmesi suretiyle veya

10.3.2. Kredi kartı kullanılarak ödenen Hizmet Bedellerinin provizyonunun kaldırılmasıyla veya

10.3.3. Katılımcının kendi banka hesabı üzerinde blokaj tesis edilmesi yoluyla alınan Hizmet Bedeli ise bu blokajın kaldırılması yoluyla

iade edilir.

10.4. Madde 10.3.3’te bahsi geçen yol ile iade edilen Hizmet Bedelinin iade sürecinde blokajın tesis edildiği hesabın bulunduğu banka sorumlu olup, blokajın kaldırılmasına ilişkin her türlü hususta Katılımcı ilgili banka ile iletişime geçecektir.

10.5. Hizmet Bedelinin ödenmesi kapsamında Katılımcılar tarafından Madde 10.3.2 doğrultusunda alınan kredi kartı bilgileri hiçbir suretle Şirket nezdinde saklanmamaktadır. Katılımcıların Site üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri, Şirketin bu kapsamda hizmet aldığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş olan üçüncü kişi niteliğinde bir firma tarafından saklanacaktır.

10.6. Bu kapsamda Katılımcı, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dâhil her türlü talep ve şikâyetlerini doğrudan ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısına bildirmekle yükümlüdür. Katılımcı, bahsi geçen talep ve şikâyetlere ilişkin olarak Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7. Katılımcıya ait kredi kartının veya banka hesabının Katılımcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedeline ilişkin provizyon vermemesi veya EFT/havale yapmaması ya da Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla işlem gerçekleştirmemesi hâlinde Katılımcının Açık Artırma veya Teklif Toplama sürecine katılımı mümkün değildir. Katılımcının, belirtilen şekilde provizyon alınamaması yahut kredi kartından bedelin tahsil edilememesi veya EFT/havale yolu ile gönderim yapılamaması veya Şirket tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi ile işlem gerçekleştirememesi sonucunda Açık Artırma veya Teklif Toplama sürecine katılamaması durumunda, Şirketten herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

10.8. Hizmet Bedelinin Katılımcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Katılımcı ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere her türlü hukukî risk, doğrudan Katılımcıya ait olacaktır. Katılımcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcıdan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

11.1. Şirket, Siteye girilmesi, Sitenin ya da Sitedeki bilgilerin, verilerin ve programların kullanılması sebebiyle Şirkete ağır kusur yüklenebilecek haller dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir. Siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Sitenin kullanılması ile Şirketin kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere, her tür zarar ve talep hakkından muaf tutulduğu kabul edilmektedir.

11.2. Üye, Sitede paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten tek başına sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarara ilişkin bilgilendirilecektir. Taşınmaz satın almak isteyen Üye, Şirketin Satıcılar tarafından sağlanan Taşınmaza ilişkin bilgiler ve diğer içerikler de dâhil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirketin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

11.3. Üye, Site üzerinden Şirketin kendi kontrolünde olmayan başkaca internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yönlendirdiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

11.4. Üyenin Siteyi kullanması, Açık Artırma veya Teklif Toplamaya katılması, Açık Artırma veya Teklif Toplama sonucunda satış işlemlerini gerçekleştirmesi ve bu kapsamdaki diğer her türlü işleme ilişkin her türlü risk münhasırsan Üye üzerinde olacaktır. Üye, İlanlarla ilgili olarak gerçekleştirmeyi planladığı satın alma veya satış işlemlerine ilişkin Şirketten hiçbir kapsamda bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.5. Şirket, Sitede yer alan İlanlar bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahiptir.

11.6. Üye, Site ve Site üzerinden sunulan içerik ve hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine bağlı olduğunu ve hizmetlerin kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirketin herhangi bir yönden sorumluluğunun bulunmadığını, Sitenin işleyişinin kusurdan arî olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya sistemsel iyileştirmelerin yapılması amacıyla erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

11.7. Üye, Şirketin Siteye virüs veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Siteden yahut Siteye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir. Şirket bu gibi durumlara karşın basiretli bir tacir olarak gerekli önlemleri alma hususunda özen gösterecektir.

12. MÜCBİR SEBEPLER

12.1. Taraflar işbu Üyelik Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini herhangi bir Mücbir Sebepten ötürü yerine getiremedikleri veya ifa etmekte geciktikleri takdirde bu durumdan dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınır.

12.2. Taraflar, herhangi bir Mücbir Sebepten ötürü işbu Üyelik Sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ifa edememeleri halinde bu olayın bir aydan fazla devam etmesi ve sonrasında da devam edeceğinin olası görünmesi durumunda görüşerek bir anlaşma sağlamaya çalışacaklardır. Bir anlaşmanın sağlanmaması hâlinde, Tarafların her biri diğer tarafa 15 gün önceden yazılı göndereceği bir ihbar ile birlikte, herhangi bir tazminat ödemeksizin işbu Üyelik Sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacaktır.

12.3. Tarafların hiçbiri işbu Üyelik Sözleşmesini bir Mücbir Sebep varlığından ötürü feshedilmesi nedeniyle diğer Tarafı herhangi bir nam altında sorumlu tutamaz.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Üye tarafından işbu Üyelik Sözleşmesinin okunup kabul edilmesi ile birlikte karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

14. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI VE FESHİ

14.1. Şirket işbu Sözleşme ve Sitede belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Üyenin faaliyetlerinin ya da varsa Siteye dâhil ettiği herhangi bir içeriğin hukukî, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsî ve ticarî haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesini feshederek Üye statüsüne son verebilir veya Üyenin üyelik statüsünü askıya alabilir.

14.2. Şirket, dilediği zamanda Siteyi ve/veya işbu Üyelik Sözleşmesini süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek veya sona erdirebilecektir.

14.3. Üye, üyelik statüsünün bu bölümde belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait Sitede yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.

15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanacak ve hüküm doğuracak olup, Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar işbu yetki düzenlemesinin ilgili yasalarda yer alan genel yetkili mahkemelerin yetkilerini bertaraf etmeyecektir.