Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni 

DC Halkla İlişkiler Medya İletişim Dan. San. Tic. Ltd. Şti.(“Şirket” veya “Veri Sorumlusu”) Veri Sorumlusu sıfatıyla www.gayrimenko.com adresli internet sitesi (“Site”) üzerinden elde ettiği verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) hükümleri doğrultusunda işleyeceğini taahhüt eder.

İşbu Aydınlatma Metninin amacı, KVKK’nin 10. maddesi ile veri sorumlularına getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Aydınlatma Metni vasıtasıyla Şirket, Siteye üye olan kişilerin (“Üye”) üye olma iradeleri doğrultusunda paylaşmış oldukları kişisel verileri toplama, işleme amaçları, hukukî nedenleri ve Üyenin hakları konularında Üyeleri şeffaf ve açık bir biçimde bilgilendirmektedir. Üyelere ait kişisel verilerin korunması ve her halükârda gizli tutulması hususları, Şirket için azami önemi haiz bir husustur. Mevzuat hükümlerine uygun bir biçimde Şirket ile çalışanları ve servis sağlayıcıları tarafından Sitenin sunduğu hizmetler sağlanırken gerekli gizliliğe riayet edilmesi ve ilgili verilerin saklanması hususunda makul teknik ve idarî önlemler alınmaya çalışılmaktadır.

Sitenin durumun özelliğine göre diğer internet sitelerine yönlendirmelerde bulunması hâlinde, bu sitelerin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir Şirket herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

Şirket tarafından toplanan ve işlenen, Üyelere ait kişisel veriler (“ Kişisel Veriler”):

Genel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, mavi kart kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, uyruk, cinsiyeti.

İletişim Bilgisi

Telefon numarası (sabit ve/veya mobil), açık adres bilgisi, ülke, e-posta adresi.

Müşteri İşlem Bilgisi

Sitenin sağlamış olduğu hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idarî, hukukî ve ticarî güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Hukuken alacaklarımızın ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanunî yükümlülüklerimiz ve Şirket politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişilere ait veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel Verileriniz Sitenin sağlamış olduğu hizmetlerden yararlanmanız amacı başta olmak üzere Aydınlatma Metninin 3. maddesinde bahsi geçen amaçlarla KVKK’de öngörülen ilkelere uygun bir biçimde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla doğrudan tarafınızdan sözlü veya fiziksel olarak sağlanan bilgilerle, üyelik bilgi formu, posta ve elektronik posta kanallarıyla toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Aktarılacağı 3. Kişiler

3.1. Kişisel Verileriniz Sitede sağlanan hizmetlerin yerine getirilebilmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Üye ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Üyelere daha iyi hizmet sunabilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla ayrıca izin verilmiş olması durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, üyelik uygulamaları, modelleme, raporlama, skorlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, Üyelerin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere işlenebilecektir. Site üzerinde yapılan hareketler, çerezler ve benzeri yöntemlerle izlenebilecek, istatistikî amaçlarla kullanılabilecek ve bu hareketlerin kaydı tutulabilecektir. Ancak buna ek olarak önemle belirtmek isteriz ki, internet sitemize üyelik, ürün veya hizmetlerimizin satın alınması ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ile kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Üyelik kapsamında Şirket ile paylaştığınız bilgileriniz, buna ek olarak hizmet alımlarınız sırasında çerezler ve benzeri yöntemler aracılığı edinilen bilgiler, Şirket, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçilerimiz) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif mal ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticarî-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli görülen hâllerde güncellenebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, transfer edilebilecek, kullanılabilecek ve KVKK 5. ve 6. Maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Buna ek olarak, Kanun dâhil ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ilave izniniz de gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerle iletişime geçilecek ve sizlerin açık rızaları rica edilecektir. Bu verilere ek olarak, bizlere iletmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmî kurum/kuruluşlar, mahkemeler tarafından talep edilmesi hâlinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.


4. Veri Sahibi Sıfatıyla Üyelerin Hakları

4.1. İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olduğunuz Kişisel Verileriniz üzerinde KVKK 11. Madde uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

§ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

§ Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

§ Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

§ KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

§ Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin de Kişisel Verilerinizi düzeltmesinin, silmesinin veya yok etmesinin bildirilmesini isteme,

§ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

4.2. KVKK 11. Maddede sayılan ve Aydınlatma Metni 4. Maddede bahsi geçen haklarınızı kullanmak Şirkete başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunuzda,

§ Adınız, soyadız ve başvuru yazılı ise imzanız,

§ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

§ Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi,

§ Telefon ve faks numarası,

§ Talep konusu,

hususları belirtilmesi gerektiği gibi, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

4.3. Aydınlatma Metni 4.2. Madde kapsamında gerçekleştireceğiniz başvuruyu Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. NO: 61/3 Kadıköy-İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’de belirtilen diğer yöntemler ile de gönderebilir veya ilgili formu[email protected] e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirket, talebiniz üzerine talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunuzun Şirketin hatasından kaynaklanması ve sizden bir ücret tahsil edilmesi hâlinde alınan ücret size iade edilecektir.

4.4. Kişisel Veri sahipleri olarak, KVKK 11. Madde belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi söz konusu yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Çerezler

İnternet sitemizde IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek virüsler göndermek için kullanılmamaktadır.

Çerezler genellikle bilgisayarınızda bulunarak, internet sitemizde yapmış olduğunuz işlemler, gezintileriniz esnasındaki tıklamalarınızın kaydedilmesi yolu ile internet sitesini hangi zaman dilimi içerisinde, ne kadar süre ile kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile sağlanmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde üçüncü kişilere aktarabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizde her türlü işlemi yapamayacağınızı (açık artırmada teklif vermek gibi), belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.


Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, DC Halkla İlişkiler Medya İletişim Dan. San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket” veya “ Veri Sorumlusu”) sizlerle paylaşmış olduğu Aydınlatma Metni doğrultusunda onayladığınız Üyelik Sözleşmesi kapsamında Şirkete vermiş olduğunuz (i) kimlik verileriniz, (ii) iletişim verileriniz, (iii) müşteri işlem verileriniz, (iv) işlem güvenliği bilgileriniz ve (v) hukukî işlem ve uyum bilgileriniz Şirket tarafından işlenecektir. Veri Sorumlusunun Kişisel Verilerinizi işlemesi, pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, üyelik uygulamaları, modelleme, raporlama, skorlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, sizlerin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik geliştirme çalışmalarında kullanma amaçları (“İşleme Amaçları”) ile gerçekleştirilecektir. Kişisel Verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından, İşleme Amaçları doğrultusunda tutulacak, saklanacak, işlenecek ve periyodik olarak kontrol edilecek ve güncellenecektir.


İşverenin İştiraklerine veHissedarlarına Veri Aktarımına İlişkin Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, DC Halkla İlişkiler Medya İletişim Dan. San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket” veya “ Veri Sorumlusu”) sizlerle paylaşmış olduğu Aydınlatma Metni doğrultusunda onayladığınız Üyelik Sözleşmesi kapsamında Şirkete vermiş olduğunuz (i) kimlik verileriniz, (ii) iletişim verileriniz, (iii) müşteri işlem verileriniz, (iv) işlem güvenliği bilgileriniz ve (v) hukuki işlem ve uyum bilgileriniz yurtiçinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere aktarımını gerçekleştirecektir. Kişisel Verilerinizin aktarımının gerçekleştirileceği kişiler, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçilerimiz) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar (“Aktarımın Yapılacağı Kişiler”) olup bu aktarım pazarlama faaliyetlerinde kullanılanım, hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, üyelik uygulamaları, modelleme, raporlama, skorlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, sizlerin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik geliştirme çalışmalarında kullanma amaçları (“ Aktarım Amaçları”) ile gerçekleştirilecektir. Kişisel Verilerinizin Aktarımın Yapılacağı Kişiler tarafından, Aktarım Amaçları Doğrultusunda tutulacak, saklanacak, işlenecek ve periyodik olarak kontrol edilecek ve güncellenecektir.