MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

  A. HİZMET VEREN

 • DC HALKLA İLİŞKİLER MEDYA İLETİŞİM DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
 • Adresi: Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Cad. No:61 İç Kapı No:3 Kadıköy/İstanbul
 • Telefon: 0216 428 50 50
 • E-mail: [email protected]
 • MERSİS Numarası: 0271081685100010

  B. HİZMET ALAN

 • Adı-Soyadı :
 • Adresi :
 • Telefon:
 • E-mail:

Hizmet Veren ve Hizmet Alan ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu Sözleşmenin konusu, 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (28 Kasım 2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (27 Kasım 2014 tarihli ve 29181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince Hizmet Veren tarafından Hizmet Alana www.gayrimenko.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanacak olan ve Madde 3’te özellikleri ve fiyatı yer alan hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Sözleşme, Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, Taraflar Sözleşmeyle birlikte Kanun ve Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülükleri ve sorumlulukları bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. HİZMET BİLGİLERİ:

3.1. Hizmet Türü: Hizmet Alan ile taşınmaz sahipleri/satıcılar arasında ileride gerçekleştirilebilecek satış sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, en yüksek teklifi veren katılımcının belirlendiği, detayları Site üzerinden yayımlanan içerikler ile belirlenen iki yöntemin (“Açık Artırma” veya “Teklif Toplama”) altyapısının sağlanması ve katılım imkânı sağlanması ve buna ilişkin gerekli altyapının sağlanmasıdır.

3.2. Hizmet Açıklaması: Site Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde, Site üzerinden yayımlanan taşınmaz ilanlarının incelenmesi sonrasında uygun görülmesi halinde Site üzerinden gerçekleştirilen Açık Artırma veya Teklif Toplama süreçlerine katılım sağlanmasına yönelik altyapı hizmetleri sağlanmaktadır.

3.3. Hizmet Bedeli: Taşınmaza ilişkin olarak gerçekleştirilmesi öngörülen satış sözleşmesine ait bedel unsurunun %4’ü artı KDV’si kadardır. Hizmet Alan tarafından aynı taşınmaza ilişkin birden çok kez teklif verilmesi hâlinde, her bir teklif için teklif verme aşamasında Hizmet Bedeli alınmayacaktır. Açık Artırma veya Teklif Toplama süreci tamamlandığında, Hizmet Alanın birden çok kez teklif vermiş ve kazanmış olması hâlinde, Hizmet Verene ödemesi gereken Hizmet Bedeli taşınmaza ilişkin olarak gerçekleştirilmesi öngörülen satış sözleşmesine ait bedel unsurunun %4’ü artı KDV’si kadar olacaktır. Bu tutardan Hizmet Alanın hâlihazırda ödemiş olduğu Hizmet Bedeli mahsup edilecek olup aradaki fark Hizmet Verene kredi kartı ya da havale yöntemi ile Kazanan Katılımcı tarafından ödenecektir.

Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil) : [●]
Hizmete ilişkin Hizmet Alan Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [●]
Ödeme şekli: [●]
Fatura Adresi: [●]

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Hizmet Alan, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve bunları anladığını, bu hizmetin satın alınmasına yönelik gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. İşbu sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.3. Satın alınan hizmetin herhangi bir şekilde fiziksel bir teslimatı bulunmamaktadır.

4.4. Hizmet Veren, sözleşme konusu hizmeti tam ve eksiksiz bir şekilde, işbu Sözleşme ve Üyelik Sözleşmesinde belirtilen niteliklere uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur.

4.5. Hizmet Bedeli, Hizmet kapsamında Açık Artırma veya Teklif Toplamaya katılan Üye tarafından Üyelik Sözleşmesinde yer alan Madde 10.2’de belirtilen ödeme türlerinden biri ile tahsil edilecek olup, Açık Artırmayı veya Teklif Toplamayı kazanamayan diğer Üyelerden alınan provizyon, kredi kartından tahsil edilen tutar veya EFT/havale veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi ile tahsil edilen Hizmet Bedeli ise ilgili banka kural ve koşulları doğrultusunda Üyelik Sözleşmesinde yer alan Madde 10.3’te belirlenen yöntemler ile iade edilecektir. Hizmet Alana ait kredi kartının veya banka hesabının Hizmet Alanın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedeline ilişkin provizyon vermemesi veya EFT/havale yapmaması ya da Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla işlem gerçekleştirmemesi hâlinde Hizmet Alanın Açık Artırma veya Teklif Toplama sürecine katılımı mümkün değildir. Hizmet Alanın, belirtilen şekilde provizyon alınamaması yahut kredi kartından bedelin tahsil edilememesi veya EFT/havale yolu ile gönderim yapılamaması veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi ile işlem gerçekleştirememesi sonucunda Açık Artırma veya Teklif Toplama sürecine katılamaması durumunda, Hizmet Verenden herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

4.6. Sözleşme konusu hizmete ilişkin ödemenin Hizmet Alan tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Hizmet Alan ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere her türlü hukukî risk, doğrudan Hizmet Alana ait olacaktır. Hizmet Alan, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Hizmet Verenden hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Hizmet Alan, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Hizmet Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. Bu Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Hizmet Verene ait kayıtlar (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) delil niteliği teşkil eder, Tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

4.9. Taraflar işbu Sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Verenin herhangi bir şekilde adres değişikliği yapılması halinde hem Site üzerinden hem de Hizmet Alana e-posta ile bilgilendirecek olup Hizmet Alanın bir adres değişikliği yapması halinde ise Hizmet Verene 5 (beş) gün içerisinde yazılı olarak bilgi vermesi gerekmektedir. Hizmet Alan adres değişikliğini Hizmet Verene bildirmemesi hâlinde, Hizmet Verenin Hizmet Alana yapacağı her türlü tebligat bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır.

5. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAMASI

Yönetmeliğin 15. maddesi kapsamında elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler cayma hakkının istisnası niteliğinde olduğu ve işbu Sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği üzere hizmetlerin Hizmet Alanın teklif vermesine imkân sağlanmasından ibaret olduğu değerlendirildiğinde Hizmet Alanın hiçbir hukukî ve cezaî sorumluluk üstlenmeksizin kullanabileceği cayma hakkı mevcut değildir.

6. BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Hizmet Alan, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, Hizmet Verenin resmi defter ve ticarî kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında muhafaza ettiği elektronik bilgiler ile bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğunu, bu maddenin de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. TÜKETİCİ HAKEM YETİNE BAŞVURU VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, şikâyet ve itiraz başvuruları, ilgili Bakanlıklarca her yıl aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine, bu değerin üzerindeki ihtilaflar bakımından ise Tüketici Mahkemelerine yapılacaktır. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme [●] tarihinde düzenlenmiştir.